top of page

ENTREPRENADBESIKTNING

Anlita Eriksdals Plåtkonsult för entreprenadbesiktningar enligt SBR-modellen, AB & ABT. Vi utför samtliga typer av entreprenadbesiktningar inom tak och fasad.

Förbesiktning

När part påkallar det utförs förbesiktning av arbete, exempelvis då det ska tas i bruk eller är svår att komma åt för besiktning efter färdigställandet.

Slutbesiktning

Slutbesiktning utförs när entreprenaden är färdigställd, om någon av parterna begär det. Entreprenören ska i god tid underrätta beställaren när entreprenaden beräknas vara avslutad och slutbesiktning är möjlig. Den som utses till besiktningsman kallar parterna till slutbesiktning.

Efterbesiktning

Part har rätt att påkalla efterbesiktning för konstaterande om ett fel är avhjälpt.

Särskild besiktning

Part har rätt att efter entreprenadtidens utgång och efter godkänd slutbesiktning påkalla särskild besiktning avseende sådant fel som beställaren påtalat

Garantibesiktning

Garantibesiktning utförs före utgången av den kortaste garantitiden, om parterna inte kommer överens om annat. Garantibesiktning påkallas av beställaren. Syftet är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. 

bottom of page